Bảng Bug Agi tất cả nhân vật trong game Mu Online

PHÙ THỦY (DARK WIZARD) AGILITY BUG

  • Evil Spirits

0 – 5700 > Sử dụng bình thường
5700 – 6550 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng
6550 – 8200 > Sử dụng bình thường
8200 – 9820 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng
9820 – 10700 > Không sử dụng được
10700 – 13250 > Sử dụng bình thường
13250 – 15700 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng
15700 – 23250 > Không sử dụng được
23250 – 28250 > Sử dụng bình thường
28250 – 33200 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng
33200 – 65534 > Không sử dụng được

  • Inferno

0 – 61700 > Sử dụng bình thường
61700 – 65534 > Không sử dụng được

  • Nova

(Sử dụng tốt khi Evil Spirits hoặc Inferno không sử dụng được)
9820 – 10700 = Sử dụng bình thường
33200 – 65534 = Sử dụng bình thường

♦ CHIẾN BINH (DARK KNIGHT) AGILITY BUG

  • Twisting Slash

0 – 47040 > Sử dụng bình thường
47040 – 65534 > Sử dụng được nhưng không thấy Skill

♦ TIÊN NỮ (ELF) AGILITY BUG

  • MultiShot

0 – 23200 > Sử dụng bình thường
23200 – 25250 > Không sử dụng được
25250 – 37750 > Sử dụng bình thường
37750 – 56500 > Không sử dụng được
56500 – 65535 > Sử dụng bình thường

♦ ĐẤU SĨ (MAGIC GLADIATOR) AGILITY BUG

  • Evil Spirit

0 – 11200 > Sử dụng bình thường
11200 – 12880 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng
12880 – 16200 > Sử dụng bình thường
16200 – 19440 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng
19440 – 21200 > Không sử dụng được
21200 – 26200 > Sử dụng bình thường
26200 – 31100 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng
31100 – 46200 > Không sử dụng được
46200 – 56200 > Sử dụng bình thường
56200 – 65535 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng

  • Twisting Slash

0 – 47180 > Sử dụng bình thường
47180 – 65535 > Sử dụng được nhưng không thấy Skill

  • Inferno

0 – 65535 > Sử dụng bình thường

  • Fireslash

0 – 32,767 > Sử dụng bình thường

♦ CHÚA TỂ (DARK LORD) AGILITY BUG

  • Firescream

0 – 2400 > Sử dụng bình thường
2400 – 5000 > Sử dụng với Ngựa/Quái điểu/Phượng Hoàng
5000 – 5600 > Không sử dụng được
5600 – 6800 > Sử dụng với Ngựa/Phượng Hoàng
6800 – 8000 > Sử dụng với Ngựa/Quái điểu/Phượng Hoàng
8000 – 11800 > Không sử dụng được
11800 – 16600 > Sử dụng với Ngựa/Quái điểu/Phượng Hoàng
16600 – 65535 > Không sử dụng được

Bình Luân
Ngôn Ngữ »