Các loại Chùy (Mace)

Giới thiệu các loại Chùy – Maces

 

Hình ảnh Tên Chùy Lv. Quái vật Lv. Quái vật rớt Exl Tốc độ đánh Nhân vật
Các loại Chùy (Mace) Chùy (Mace) 7 32 15 Dark Knight, Dark Wizard, Elf, Magic Gladiator, Dark Lord
Các loại Chùy (Mace) Chùy Gai (Morning Star) 13 38 15 Dark Knight, Magic Gladiator, Dark Lord
Các loại Chùy (Mace) Chùy Dây (Flail) 22 47 15 Dark Knight, Magic Gladiator, Dark Lord
Các loại Chùy (Mace) Búa Chiến (War hammer) 38 63 15 Dark Knight, Magic Gladiator, Dark Lord
Các loại Chùy (Mace) Búa Băng (Crystal Mace) 66 91 30 Dark Knight, Magic Gladiator, Dark Lord
Các loại Chùy (Mace) Chùy Tiên Nữ (Elemental Mace) 90 115 50 Muse Elf
Các loại Chùy (Mace) Chùy Băng Tinh (Frost Mace) 121 50 Muse Elf
Các loại Chùy (Mace) Horn of Steal 25 Blade Master

 

Bình Luân
Ngôn Ngữ »