Các loại Quyền Trượng (Scepter)

Giới thiệu các loại Quyền trượng – Scepter

 

Hình ảnh Tên Quyền trượng Lv. Quái vật Lv. Quái vật rớt Exl Tốc độ đánh Nhân vật
Các loại Quyền Trượng (Scepter) Quyền Trượng Chiến (Battle Scepter) 54 79 45 Dark Lord
Các loại Quyền Trượng (Scepter) Quyền Trượng Thép (Master Scepter) 72 97 45 Dark Lord
Các loại Quyền Trượng (Scepter) Quyền Trượng Bóng Tối (Great Scepter) 82 107 45 Dark Lord
Các loại Quyền Trượng (Scepter) Quyền Trượng Kim Cương (Lord Scepter) 98 123 40 Dark Lord
Các loại Quyền Trượng (Scepter) Quyền Trượng Ánh Sáng (Shining Scepter) 110 135 40 Dark Lord
Các loại Quyền Trượng (Scepter) Striker Scepter 40 Dark Lord
Các loại Quyền Trượng (Scepter) Quyền Trượng Đế Vương (Absolute Scepter) 135 40 Dark Lord
Các loại Quyền Trượng (Scepter) Quyền Trượng Đại Vương (Great Lord Scepter) 140 165 40 Dark Lord
Các loại Quyền Trượng (Scepter) Quyền Trượng Thái Dương (Solei Scepter) 146 40 Dark Lord
Các loại Quyền Trượng (Scepter) Quyền Trượng Thiên Tử (Archangel Scepter) 40 Dark Lord
Các loại Quyền Trượng (Scepter) Thunderbolt 40 Lord Emperor
Các loại Quyền Trượng (Scepter) Scepter Bloodangel 40 Lord Emperor
Các loại Quyền Trượng (Scepter) Blessed Divine Scepter of Archangel 45 Lord Emperor
Các loại Quyền Trượng (Scepter) Scepter Darkangel 40 Lord Emperor
Các loại Quyền Trượng (Scepter) Scepter Holyangel 40 Lord Emperor

 

Bình Luân
Ngôn Ngữ »