Các loại Thương (Spear)

Giới thiệu các loại Thương – Spears

 

Hình ảnh Tên Thương Lv. Quái vật Lv. Quái vật rớt Exl Tốc độ đánh Nhân vật
Các loại Thương (Spear) Giáo Hai Lưỡi (Double Poleaxe) 13 38 30 Dark Knight, Magic Gladiator
Các loại Thương (Spear) Đại Long Đao (Dragon Lance) 15 40 30 Dark Knight, Magic Gladiator
Các loại Thương (Spear) Kích (Halberd) 19 44 30 Dark Knight, Magic Gladiator
Các loại Thương (Spear) Giáo (Spear) 23 48 30 Dark Knight, Magic Gladiator
Các loại Thương (Spear) Đinh Ba (Great Trident) 29 54 25 Dark Knight, Magic Gladiator
Các loại Thương (Spear) Kích Hai Đầu (Berdish) 37 62 30 Dark Knight, Magic Gladiator
Các loại Thương (Spear) Giáo Ánh Sáng (Light Spear) 42 67 25 Dark Knight, Magic Gladiator
Các loại Thương (Spear) Xà Giáo (Serpent Spear) 46 71 20 Dark Knight, Magic Gladiator
Các loại Thương (Spear) Lưỡi Hái (Great Scythe)  54 88 25 Dark Knight, Magic Gladiator
Các loại Thương (Spear) Lưỡi Hái Tử Thần (Bill of Balrog) 63 88 25 Dark Knight, Magic Gladiator
Các loại Thương (Spear) Đại Long Đao (Dragon Spear) 92 35 Dark Knight, Magic Gladiator
Các loại Thương (Spear) Brova 40 Dark Knight, Magic Gladiator
Các loại Thương (Spear) Peer Magmus 35 Blade Master

 

Bình Luân
Ngôn Ngữ »