Ép Quạ Tinh (Dark Raven) Mu Online

Hướng dẫn ép Quạ Tinh (Dark Raven)

Ép Quạ Tinh (Dark Raven) Mu Online

►Tạo Quạ Tinh

– Nói chuyện với Nhà huấn luyện thú ở Lorencia (122,110).
– Chọn chức năng “Tái tạo linh hồn”.

Nguyên liệu:

Dark Raven Spirit  

Ép gia cường dòng tính năng tím item 380

 

Jewel of Bless Ép gia cường dòng tính năng tím item 380 Chaos Ép gia cường dòng tính năng tím item 380 Jewel of Soul Ép gia cường dòng tính năng tím item 380 Jewel of Creation Ép gia cường dòng tính năng tím item 380 Dark Raven
Ép Quạ Tinh (Dark Raven) Mu Online Ép Quạ Tinh (Dark Raven) Mu Online Ép Quạ Tinh (Dark Raven) Mu Online Ép Quạ Tinh (Dark Raven) Mu Online Ép Quạ Tinh (Dark Raven) Mu Online Ép Quạ Tinh (Dark Raven) Mu Online
x1
x2 x1 x2 x1
 Tỷ lệ thành công cao nhất là 60%

CHÚ THÍCH:
– Chi phí Zen cho việc tạo ra Dark Raven là 1.000.000 Zen.
– Dark Raven Spirit (Linh hồn họa tinh) có thể rơi từ quái vật có cấp 102 trở đi.
– Nếu thành công sẽ nhận được Quạ Tinh.
– Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ bị mất.

►Phục hồi máu Quạ Tinh

– Nói chuyện với Nhà huấn luyện thú ở Lorencia (122,110).
– Chọn chức năng “Phục hồi mạng sống”.
– Chọn loại thú muốn hồi máu.

Bình Luân
Ngôn Ngữ »