Hướng dẫn ép Cánh 3 (Wing 3)

Hướng dẫn ép Cánh 3 (Wing 3)

►Giới thiệu

– Khi nhân vật đạt cấp độ 400 và đã hoàn thành nhiệm vụ Master có thể trang bị cánh cấp 3.
– Các loại cánh cấp 3:

Hướng dẫn ép Cánh 3 (Wing 3)
Cánh Cuồng Phong
Wing of Storm

Blade Master

Hướng dẫn ép Cánh 3 (Wing 3)

Cánh Thiên Sứ

Wing of Eternal

Grand Master

Hướng dẫn ép Cánh 3 (Wing 3)

Cánh Ngũ Sắc

Wing of Illusion

High Elf

Hướng dẫn ép Cánh 3 (Wing 3)
Cánh Lôi Vũ
Wing of Ruin

Duel Master

Hướng dẫn ép Cánh 3 (Wing 3)

Cánh Phượng Hoàng

Wing of Dimension

Dimension Master

Hướng dẫn ép Cánh 3 (Wing 3)

Áo Choàng Đế Vương

Cape of Emperor

Lord Emperor

Hướng dẫn ép Cánh 3 (Wing 3)

Áo Choàng Đại Tướng

Cape of Overrule

Fist Emperor

Hướng dẫn ép Cánh 3 (Wing 3)
Cloak of Transcendence
Mirage Lancer

 

 

►Cách tạo cánh cấp 3

 • Nguyên liệu cần thiết:

Exe Item Chaos Creation Bless Soul Condor
Feather
Condor
Flame
Hướng dẫn ép Cánh 3 (Wing 3) Ép Quạ Tinh (Dark Raven) Mu Online Ép Quạ Tinh (Dark Raven) Mu Online Ép Quạ Tinh (Dark Raven) Mu Online Hướng dẫn ép Cánh 3 (Wing 3) Hướng dẫn ép Cánh 3 (Wing 3)
x1
Cấp độ tối thiểu +9 +4 x1 x1 x10 x10

 

Zen Ép gia cường dòng tính năng tím item 380 Wing Level 3
8,000,000 Hướng dẫn ép Cánh 3 (Wing 3)
Tỷ lệ thành công thay đổi tùy theo cấp độ của món đồ, vật phẩm Exc. Tỷ lệ thành công tối đa là 40%.

 • Bước 1: Tạo lông vũ Condor

– Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).
– Chọn mục “Kết hợp bình thường”.
– Nguyên liệu:

 • 1 Cánh cấp 2 bất kỳ +9 trở lên và có option tối thiểu là +4
 • 1 item thần bất kỳ +7 trở lên và có option tối thiểu là +4
 • 1 Ngọc Sáng Tạo
 • 1 cụm Ngọc Tâm Linh +1 (nén 10 viên)
 • 1 Ngọc Hỗn Nguyên

– Tỉ lệ thành công: tối đa 60%.
– Nếu thành công, nhận được ngẫu nhiên Lông Vũ Condor.
– Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.

 • Bước 2: Tạo cánh cấp 3

– Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).
– Chọn mục “Kết hợp bình thường”.
– Nguyên liệu:

 • 1 Lông Vũ Condor
 • 1 Linh Hồn Condor
 • 1 Ngọc Sáng Tạo
 • 1 cụm Ngọc Tâm Linh +1 (nén 10 viên)
 • 1 cụm Ngọc Ước Nguyện +1 (nén 10 viên)
 • 1 Ngọc Hỗn Nguyên

– Tỉ lệ thành công: tối đa 40%.
– Nếu thành công, nhận được ngẫu nhiên 1 trong 7 loại cánh cấp 3.
– Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.

Hướng dẫn ép Cánh 3 (Wing 3)
Kết hợp nguyên liệu

Hướng dẫn ép Cánh 3 (Wing 3)

Tạo thành công cánh 3

Bình Luân
Ngôn Ngữ »