Hướng dẫn ép linh tinh các vật phẩm khác Mu Online

Hướng dẫn ép linh tinh khác

 ► Ép bình SD

  • Ép bình SD nhỏ

– Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).
– Chọn mục “Kết hợp bình thường”.
– Nguyên liệu:
+ 3 Bình Máu Lớn
+ 100.000 Zen
– Tỉ lệ thành công: 50%.
– Nếu thành công, nhận được bình SD nhỏ.
– Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.

Hướng dẫn ép linh tinh các vật phẩm khác Mu Online

  • Ép bình SD vừa

– Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).
– Chọn mục “Kết hợp bình thường”.
– Nguyên liệu:
+ 3 Bình Máu Tím nhỏ
+ 500.000 Zen
– Tỉ lệ thành công: 30%.
– Nếu thành công, nhận được bình SD vừa.
– Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.

  • Ép bình SD lớn

– Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).
– Chọn mục “Kết hợp bình thường”.
– Nguyên liệu:
+ 3 Bình Máu Tím vừa
+ 1.000.000 Zen
– Tỉ lệ thành công: 30%.
– Nếu thành công, nhận được bình SD lớn.
– Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.

Hướng dẫn ép linh tinh các vật phẩm khác Mu Online

  • Ép bình Trái Cây

– Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).
– Chọn mục “Kết hợp bình thường”.
– Nguyên liệu:
+ 1 Ngọc Sáng Tạo
+ 1 Ngọc Hỗn Nguyên
+ 3.000.000 Zen
– Tỉ lệ thành công: 100%.
– Bạn sẽ nhận được bình trái cây ngẫu nhiên. Bình trái cây được sử dụng để tăng điểm thuộc tính nhân vật từ 1~3 điểm (tuy nhiên nó cũng có thể gây giảm điểm từ 1~9 điểm).

Hướng dẫn ép linh tinh các vật phẩm khác Mu Online

Bình Luân
Ngôn Ngữ »