Hướng dẫn ép Quái Điểu (Dinorant)

Hướng dẫn ép Quái Điểu (Dinorant)

Hướng dẫn ép Quái Điểu (Dinorant)

– Nói chuyện với NPC Chaos Goblin ở Noria (180,100).
– Chọn dòng “Kết hợp thông thường”.
– Nguyên liệu:

Horn of Uniria  

 

Chaos Zen Ép gia cường dòng tính năng tím item 380 Dinorant
Hướng dẫn ép Quái Điểu (Dinorant) Hướng dẫn ép Quái Điểu (Dinorant) 500,000 Hướng dẫn ép Quái Điểu (Dinorant)
x10
x1
 Tỷ lệ thành công cao nhất là 70%

CHÚ THÍCH:
– Horn of Uniria (Kỳ Lân) phải có nguyên lượng máu nếu không Chaos sẽ không chấp nhận kết hợp
– Sừng của Uniria Dropea Apartir cấp 25
– Nếu thành công, Quái Điểu sẽ xuất hiện
– Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.

  • Mounsters Op cơ bản:

– Tăng 15% Dmg & Wizard Dmg.
– Hấp thụ 10% lượng sát thương nhận được.
– Raid Skill (Chỉ được sử dụng bởi Dark Knight).

  • Op ngẫu nhiên:

– Max AG +50 tăng (Tăng AG thêm +50).
– Tăng tốc độ tấn công (Pháp thuật) +5 (Tăng tấn công +5).
– Nhận thêm 5% sát thương (Hấp thụ 5% sát thương nhận được).

Bình Luân
Ngôn Ngữ »