Hướng dẫn sự kiện Quảng Trường Quỷ (Devil Square) Mu Online

Giới thiệu chung

– Quảng Trường Quỷ bao gồm 7 tầng tùy theo các cấp độ của nhân vật.
– Để tham gia Quảng Trường Quỷ trước hết cần có Bức Thư Quỷ.
– Bức Thư Quỷ được kết hợp thông qua NPC Goblin tại Noria theo công thức.

Công thức chung để ép Bức Thư Quỷ

Vật Phẩm Rớt từ quái vật cấp độ
Chìa Khóa Quỷ +1 / Con Mắt Quỷ +1 Trên Level. 3 (Globin)
Chìa Khóa Quỷ +2 / Con Mắt Quỷ +2 Trên Level. 36 (Elite Yeti)
Chìa Khóa Quỷ +3 / Con Mắt Quỷ +3 Trên Level. 47 (Shadow)
Chìa Khóa Quỷ +4 / Con Mắt Quỷ +4 Trên Level. 60 (Devil)
Chìa Khóa Quỷ +5 / Con Mắt Quỷ +5 Trên Level. 70 (Lizard King)
Chìa Khóa Quỷ +6 / Con Mắt Quỷ +6 Trên Level. 80 (Darkan)
Chìa Khóa Quỷ +7 / Con Mắt Quỷ +7  Trên Level. 80 (Darkan)Bảng nguyên liệu và cấp độ quái vật

Bảng nguyên liệu và cấp độ quái vật

Cấp Độ Bức Thư Quỷ Nguyên Liệu Yêu Cầu Tỉ Lệ Thành Công
1  (Chìa khóa quỷ+1) + (Con mắt quỷ+ 1) + Ngọc Chaos + 100000 zen 80%
2 (Chìa khóa quỷ+2) + (Con mắt quỷ+2) + Ngọc Chaos + 200000 zen 75%
3 (Chìa khóa quỷ+3) + (Con mắt quỷ+3) + Ngọc Chaos + 400000 zen 70%
4 (Chìa khóa quỷ+4) + (Con mắt quỷ+4) + Ngọc Chaos + 700000 zen 65%
5 (Chìa khóa quỷ+5) + (Con mắt quỷ+5) + Ngọc Chaos + 1100000 zen 60%
6 (Chìa khóa quỷ+6) + (Con mắt quỷ+6) + Ngọc Chaos + 1600000 zen 55%
error: Content is protected !!